skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Modeling the thermodynamic behavior and shock response of Ti systems at the atomic scales and the mesoscales.(Computation)

Agarwal, Garvit ; Dongare, Avinash M.

Journal of Materials Science, 2017, Vol.52(18), p.10853(18) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; DOI: 10.1007/s10853-017-1243-y

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...