skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Hydrogen trapping and hydrogen embrittlement of Mg alloys.(Metals)

Kamilyan, M. ; Silverstein, R. ; Eliezer, D.

Journal of Materials Science, 2017, Vol.52(18), p.11091(10) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; DOI: 10.1007/s10853-017-1268-2

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...