skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Constraining the instantaneous aerosol influence on cloud albedo

Gryspeerdt, Edward ; Quaas, Johannes ; Ferrachat, Sylvaine ; Gettelman, Andrew ; Ghan, Steven ; Lohmann, Ulrike ; Morrison, Hugh ; Neubauer, David ; Partridge, Daniel G. ; Stier, Philip ; Takemura, Toshihiko ; Wang, Hailong ; Wang, Minghuai ; Zhang, Kai

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, May 9, 2017, Vol.114(19), p.4899(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424 ; DOI: 10.1073/pnas.1617765114

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...