skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Seasonal variation and removal efficiency of antibiotic resistance genes during wastewater treatment of swine farms.(Report)

Sui, Qianwen ; Zhang, Junya ; Tong, Juan ; Chen, Meixue ; Wei, Yuansong

Environmental Science and Pollution Research, 2017, Vol.24(10), p.9048(10) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0944-1344 ; DOI: 10.1007/s11356-015-5891-7

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...