skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

LIDERAZGO, LA COMPETENCIA ESENCIAL QUE TRANSFORMÓ UNA EMPRESA COLOMBIANA EN UN GIGANTE INTERNACIONAL: EL CASO DE CEMENTOS ARGOS1

Díaz, Héctor ; Millán, Ana

Estudios Gerenciales, Oct-Dec 2011, Vol.27(121), pp.39-58 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0123-5923

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...