skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The evolution of microstructure and microhardness in a biomedical Ti-35Nb-7Zr-5Ta alloy.(Original Paper)

Hendrickson, M. ; Mantri, S. A. ; Ren, Y. ; Alam, T. ; Soni, V. ; Gwalani, B. ; Styles, M. ; Choudhuri, D. ; Banerjee, R.

Journal of Materials Science, 2017, Vol.52(6), p.3062(12) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; DOI: 10.1007/s10853-016-0591-3

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...