skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Texture evolution and mechanical behavior of commercially pure Ti processed via pulsed electric current treatment.(Original Paper)

Yang, C. ; Lin, J. A. ; Ding, Y. F. ; Zhang, W. W. ; Li, Y. Y. ; Fu, Z. Q. ; Chen, F. ; Lavernia, E. J.

Journal of Materials Science, 2016, Vol.51(23), p.10608(12) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; DOI: 10.1007/s10853-016-0282-0

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...