skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Gender matters in venture creation decision

Aragon-Mendoza, Juan ; Raposo, Mario ; Roig-Dobon, Salvador

Journal of Business Research, 2016, Vol.69(6), p.2081(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0148-2963 ; DOI: 10.1016/j.jbusres.2015.12.012

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...