skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Comment on: "The ascent of kimberlite: Insights from olivine" by Brett R.C. et al. [Earth Planet. Sci. Lett. 424 (2015) 119-131]

Kamenetsky, Vadim S.

Earth and Planetary Science Letters, April 15, 2016, Vol.440, p.187(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0012-821X ; DOI: 10.1016/j.epsl.2016.02.014

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...