skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Ablation of Liver X receptors [alpha] and [beta] leads to spontaneous peripheral squamous cell lung cancer in mice.(MEDICAL SCIENCES)(Report)

Dai, Yu-Bing ; Miao, Yi-Fei ; Wu, Wan-Fu ; Li, Yu ; D'Errico, Francesca ; Su, Wen ; Burns, Alan R. ; Huang, Bo ; Maneix, Laure ; Warner, Margaret ; Gustafsson, Jan-Ake

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, July 5, 2016, Vol.113(27), p.7614 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424 ; DOI: 10.1073/pnas.1607590113

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...