skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

MreB Senses Local Gaussian Curvature to Pattern Rod-Like Growth of the Bacterial Cell Wall

Bratton, Benjamin P. ; Nguyen, Jeffrey P. ; Ouzounov, Nikolay ; Morgenstein, Randy M. ; Gitai, Zemer ; Shaevitz, Joshua W.

Biophysical Journal, Feb 16, 2016, Vol.110(3), p.163a [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0006-3495 ; DOI: 10.1016/j.bpj.2015.11.912

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...