skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Cartographie de la salinite a la surface du sol dans une zone du prerif. Cas de la region de l'Ouergha.(Report)

Sadiki, Mohamed ; Markhi, Amal ; Elbelrhiti, Hicham ; Mrabet, Souad

European Scientific Journal, Jan 29, 2016, Vol.12(3), p.197(27) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1857-7881 ; DOI: 10.19044/esj.2016.v12n3p197

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...