skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Perception of Graphical Virtual Environments by Blind Users via Sensory Substitution.(Report)

Maidenbaum, Shachar ; Buchs, Galit ; Abboud, Sami ; Lavi-Rotbain, Ori ; Amedi, Amir

PLoS ONE, Feb 16, 2016, Vol.11(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0147501

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...