skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Modeling of eutectic dendrite growth in undercooled binary alloys.(Original Paper)

Kuang, Wangwang ; Wang, Haifeng ; Liu, Feng ; Sobolev, S. L.

Journal of Materials Science, 2016, Vol.51(4), p.2141(12) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; DOI: 10.1007/s10853-015-9524-9

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...