skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Mitral annular calcification is not associated with survival after percutaneous edge-to-edge repair of mitral regurgitation.(Report)

Tat, Emily ; Cheng, Richard ; Arsanjani, Reza ; Siegel, Robert J ; Hussaini, Asma ; Trento, Alfredo ; Kar, Saibal

Circulation, Nov 10, 2015, Vol.132(19) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0009-7322

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...