skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Galectin-1 suppresses methamphetamine induced neuroinflammation in human brain microvascular endothelial cells: Neuroprotective role in maintaining blood brain barrier integrity

Parikh, Neil U. ; Aalinkeel, R. ; Reynolds, J.L. ; Nair, B.B. ; Sykes, D.E. ; Mammen, M.J. ; Schwartz, S.A. ; Mahajan, S.D.

Brain Research, Oct 22, 2015, Vol.1624, p.175(13) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0006-8993 ; DOI: 10.1016/j.brainres.2015.07.033

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...