skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

FDA approval of doxylamine-pyridoxine therapy for use in pregnancy.(Report)

Slaughter, Shelley R. ; Hearns - Stokes, Rhonda ; Van Der Vlugt, Theresa ; Joffe, Hylton V.

The New England Journal of Medicine, March 20, 2014, Vol.370(12), p.1081(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0028-4793

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...