skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Arsenic and other elements in drinking water and dietary components from the middle Gangetic plain of Bihar, India: Health risk index

Kumar, Manoj ; Rahman, Mohammad Mahmudur ; Ramanathan, Al. ; Naidu, Ravi

The Science of the Total Environment, Jan 1, 2016, Vol.539, p.125(10) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0048-9697 ; DOI: 10.1016/j.scitotenv.2015.08.039

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...