skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Fabrication and crack propagation behaviour of laminated ZrC-SiC composites

Li, Yuanyuan ; Li, Qinggang ; Wang, Zhi ; Huang, Shifeng ; Cheng, Xin

Materials Science & Engineering A, Oct 28, 2015, Vol.647, p.1(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0921-5093

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...