skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Effects of low- and high-frequency repetitive magnetic stimulation on neuronal cell proliferation and growth factor expression: A preliminary report

Lee, Ji Yong ; Park, Hyung Joong ; Kim, Ji Hyun ; Cho, Byung Pil ; Cho, Sung-Rae ; Kim, Sung Hoon

Neuroscience Letters, Sept 14, 2015, Vol.604, p.167(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0304-3940

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...