skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Effects of High Intensity Circuit Training on Body Composition, Cardiopulmonary fitness and Metabolic Syndrome Markers in Middle Aged Male: 3567 Board #6 June 4, 8: 00 AM - 9: 30 AM

Wang, Y., Ting

Medicine & Science in Sports & Exercise, 2016, Vol.48(5S Suppl 1), pp.988-989 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0195-9131 ; DOI: 10.1249/01.mss.0000487970.48359.24

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...