skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Persian Gulf desalination using air gap membrane distillation: Numerical simulation and theoretical study

Asghari, Morteza ; Harandizadeh, Amir ; Dehghani, Mostafa ; Harami, Hossein Riasat

Desalination, Oct 15, 2015, Vol.374, p.92(9) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0011-9164

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...