skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Real-Time PCR Quantification of Heteroplasmy in a Mouse Model with Mitochondrial DNA of C57BL/6 and NZB/BINJ Strains

Machado, Thiago Simoes ; Macabelli, Carolina Habermann ; Sangalli, Juliano Rodrigues ; Rodrigues, Thiago Bittencourt ; Smith, Lawrence Charles ; Meirelles, Flavio Vieira ; Chiaratti, Marcos Roberto

PLoS ONE, August 14, 2015, Vol.10(8) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1932-6203

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...