skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

C.sub.2-Symmetric 1,2-di(fluorenylidene)cyclobutanes: syntheses, structures, rearrangements and reactivity

Milosevic, Sandra ; Muller-Bunz, Helge ; Ortin, Yannick ; Schreiber, Dominique ; Phillips, Andrew D. ; Mcglinchey, Michael J.

Tetrahedron, August 5, 2015, Vol.71(31), p.5045(10) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0040-4020

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...