skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Early estimates of SEER cancer incidence for 2012: approaches, opportunities, and cautions for obtaining preliminary estimates of cancer incidence.(The National Cancer Institute's Surveillance, Epidemiology, and End Results program)(Report)

Lewis, Denise Riedel ; Chen, Huann-Sheng ; Midthune, Douglas N. ; Cronin, Kathleen A. ; Krapcho, Martin F. ; Feuer, Eric J.

Cancer, June 15, 2015, Vol.121(12), p.2053(10) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0008-543X

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...