skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Tourists' intention to visit a destination: The role of augmented reality (AR) application for a heritage site

Chung, Namho ; Han, Heejeong ; Joun, Youhee

Computers in Human Behavior, 2015, Vol.50, p.588(12) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0747-5632

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...