skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

PathVisio 3: an extendable pathway analysis toolbox.(RESEARCH ARTICLE)(Report)

Kutmon, Martina ; van Lersel, Martijn P. ; Bohler, Anwesha ; Kelder, Thomas ; Nunes, Nuno ; Pico, Alexander R. ; Evelo, Chris T.

PLoS Computational Biology, 2015, Vol.11(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1553-734X ; DOI: 10.1371/journal.pcbi.1004085

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...