skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The Unique Contributions of Perceiver and Target Characteristics in Person Perception

Hehman, Eric ; Sutherland, Clare A. M. ; Flake, Jessica K. ; Slepian, Michael L.

Journal of Personality and Social Psychology, 2017, Vol.113(4), pp.513-529 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3514 ; E-ISSN: 1939-1315 ; DOI: 10.1037/pspa0000090

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...