skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Inversed solid-phase grain boundary wetting in the Al-Zn system.(IIB 2010)

Protasova, S.G. ; Kogtenkova, O.A. ; Straumal, B.B. ; Zieba, P. ; Baretzky, B.

Journal of Materials Science, June 15, 2011, Vol.46(12), p.4349(5) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...