skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Reubicacion optima de transformadores de distribucion usando el algoritmo multiobjetivo de optimizacion NSGA II.(NSGA II; Non-Dominated Genetic Algorithm)

Bolanos, Ruben Ivan ; Hincapie Isaza, Ricardo Alberto ; Gallego Rendon, Ramon Alfonso

Ingenieria y Ciencia, 2014, Vol.10(19), p.77(21) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1794-9165

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...