skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Hybrid video quality prediction: reviewing video quality measurement for widening application scope.(Report)

Barkowsky, Marcus ; Sedano, Inigo ; Brunnstrom, Kjell ; Leszczuk, Mikoaaj ; Staelens, Nicolas

Multimedia Tools and Applications, 2015, Vol.74(2), p.323(21) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1380-7501

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...