skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Mutations in global regulators lead to metabolic selection during adaptation to complex environments.(Report)

Saxer, Gerda ; Krepps, Michael D. ; Merkley, Eric D. ; Ansong, Charles ; Kaiser, Brooke L. Deatherage ; Valovska, Marie- Therese ; Ristic, Nikola ; Yeh, Ping T. ; Prakash, Vittal P. ; Leiser, Owen P. ; Nakhleh, Luay ; Gibbons, Henry S. ; Kreuzer, Helen W. ; Shamoo, Yousif

PLoS Genetics, 2014, Vol.10(12) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1553-7390 ; DOI: 10.1371/journal.pgen.1004872

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...