skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Relationship between heart rate and blood pressure in paediatric patients referred for ambulatory blood pressure monitoring (abpm).(Report)

Congdon, M ; Kainer, G ; Kennedy, S

Archives of Disease in Childhood, 2014, Vol.99(10), p.A511(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-9888

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...