skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Using iButtons[R] to measure pre- and post-prandial changes in liver temperature

Coffey, S.E. ; Griggs, R.L. ; Brunstrom, J.M. ; Ferriday, D. ; Rogers, P.J. ; Halliwell, M. ; Hardman, C.A.

Appetite, Dec 1, 2013, Vol.71, p.472 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0195-6663 ; DOI: 10.1016/j.appet.2013.06.015

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...