skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Disability users' evaluation of the web accessibility of SNS.(Report)

Lee, Sang M. ; Hong, Soon - Goo ; An, Dong - Han ; Lee, Hyun - Mi

Service Business, Dec, 2014, Vol.8(4), p.517(24) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1862-8516

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...