skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

rAAV/ABAD-DP-6His attenuates oxidative stress-induced injury of PC12 cells.(Research and Report)(Report)

Jia, Mingyue ; Wang, Mingyu ; Yang, Yi ; Chen, Yixin ; Liu, Dujuan ; Wang, Xu ; Song, Lei ; Wu, Jiang ; Yang, Yu

Neural Regeneration Research, March 5, 2014, Vol.9(5), p.481 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1673-5374

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...