skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Twenty-five years of severe plastic deformation: recent developments in evaluating the degree of homogeneity through the thickness of disks processed by high-pressure torsion.(ULTRAFINE GRAINED MATERIALS)

Kawasaki, Megumi ; Figueiredo, Roberto B. ; Langdon, Terence G.

Journal of Materials Science, Nov 15, 2012, Vol.47(22), p.7719(7) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...