skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Microstructural evolution and the mechanical properties of an aluminum alloy processed by high-pressure torsion.(ULTRAFINE GRAINED MATERIALS)

Sabbaghianrad, Shima ; Kawasaki, Megumi ; Langdon, Terence G.

Journal of Materials Science, Nov 15, 2012, Vol.47(22), p.7789(7) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...