skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

In situ nitridation of titanium-molybdenum alloys during laser deposition

Borkar, Tushar ; Gopagoni, Sundeep ; Nag, Soumya ; Hwang, J. Y. ; Collins, Peter C. ; Banerjee, Rajarshi

Journal of Materials Science, Oct 15, 2012, Vol.47(20), p.7157(10) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...