skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Effect of anvil roughness on the flow patterns and hardness development in high-pressure torsion.(ULTRAFINEGRAINED MATERIALS)

Huang, Yi ; Kawasaki, Megumi ; Al-Zubaydi, Ahmed ; Langdon, Terence G.

Journal of Materials Science, Oct 1, 2014, Vol.49(19), p.6517(12) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; DOI: 10.1007/s10853-014-8203-6

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...