skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Heat effect of grain boundary wetting in Al-Mg alloys.(HTC 2012)

Kogtenkova, O. A. ; Protasova, S. G. ; Mazilkin, A. A. ; Straumal, B. B. ; Zieba, P. ; Czeppe, T. ; Baretzky, B.

Journal of Materials Science, Dec 15, 2012, Vol.47(24), p.8367(5) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...