skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Phase transformations in Al-Mg-Zn alloys during high pressure torsion and subsequent heating.(NANOSTRUCTURED MATERIALS)

Kogtenkova, O. A. ; Mazilkin, A. A. ; Straumal, B. B. ; Abrosimova, G. E. ; Zieba, P. ; Czeppe, T. ; Baretzky, B. ; Valiev, R. Z.

Journal of Materials Science, July 1, 2013, Vol.48(13), p.4758(8) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...