skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Does biodiversity protect humans against infectious disease?(Report)(Author abstract)

Wood, Chelsea L. ; Lafferty, Kevin D. ; Deleo, Giulio ; Young, Hillary S. ; Hudson, Peter J. ; Kuris, Armand M.

Ecology, April, 2014, Vol.95(4), p.817(16) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0012-9658

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...