skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A prosthetic hand restores natural sensory feedback.(Brief article)(Abstract)

Anonymous;

Nature Reviews Neurology, 2014, Vol.10(3), p.124(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1759-4758 ; DOI: 10.1038/nrneurol.2014.32

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...