skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Structure of a eukaryotic thiaminase I.(BIOCHEMISTRY)(Report)(Author abstract)

Kreinbring, Cheryl A. ; Remillard, Stephen P. ; Hubbard, Paul ; Brodkin, Heather R. ; Leeper, Finian J. ; Hawksley, Dan ; Lai, Elaine Y. ; Fulton, Chandler ; Petsko, Gregory A. ; Ringe, Dagmar

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, Jan 7, 2014, Vol.111(1), p.137(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...