skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Crime and war in Afghanistan: Part II: A Jeffersonian alternative?(Author abstract)

Wardak, Ali ; Braithwaite, John

British Journal of Criminology, March, 2013, Vol.53(2), p.197-214 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-0955

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...