skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Beyond Similarities: Cross-Gender and Cross-Orientation Best Friendship in a Sample of Sexual Minority and Heterosexual Young Adults.(Report)(Author abstract)

Baiocco, Roberto ; Santamaria, Federica ; Lonigro, Antonia ; Ioverno, Salvatore ; Baumgartner, Emma ; Laghi, Fiorenzo

Sex Roles: A Journal of Research, Feb, 2014, Vol.70(3-4), p.110(12) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0360-0025

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...