skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Preliminary study for pixel identification on a modular gamma camera.(Report)

Soluri, A. ; Atzeni, G. ; Ucci, A. ; Cusanno, F. ; Massari, R.

Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, A, Feb 1, 2014, Vol.736, p.22(9) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0168-9002

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...