skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Government efficiency and international technology adoption: The spread of electronic ticketing among airlines

Roberto Martin N Galang

Journal of International Business Studies, 2012, Vol.43(7), p.631 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0047-2506 ; E-ISSN: 1478-6990 ; DOI: 10.1057/jibs.2012.20

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...