skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Phage T7 Gp2 inhibition of Escherichia coli RNA polymerase involves misappropriation of [[sigma].sup.70] domain 1.1.(BIOCHEMISTRY)(Report)(Author abstract)

Bae, Brian ; Davis, Elizabeth ; Brown, Daniel ; Campbell, Elizabeth A. ; Wigneshweraraj, Sivaramesh ; Darst, Seth A.

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, Dec 3, 2013, Vol.110(49), p.19772(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...